Normy ČR

Zákoník práce 262/2006 sb.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Hlava I: Předcházení ohrožení života a zdraví při práci

§ 101

1, 3 a 4 - Upravující vztahy na pracovišti mezi dvěma zaměstnavateli

§ 102

1, 2, 3, 4, 5, 7 - Vysvětlující povinnost zaměstnavatele vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující prostředí a pracovní podmínky, předcházení rizikům, přijímání opatření a přizpůsobovat opatření měnícím se skutečnostem

Hlava II: Povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance

§ 103

1-f, g; 2 - Vysvětluje povinnost zaměstnavatele zajistit zaměstnancům a to i agenturních lidí nebo jiného zaměstnavatele podle potřeb vykonávané práce dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště. Dále zajistit školení o předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při nástupu nebo změně pracovního zařazení nebo druhu práce.

 

§ 106 Práva a povinnosti zaměstnance

1, 2, 3, 4-d, f - Ustanovují práva zaměstnance na zajištění bezpečnosti a ochrany při práci, na informace o rizicích jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením. Dále právo odmítnout výkon práce na základě domnění, že ohrozí svůj život nebo zdraví. Práva a povinnosti zaměstnance se podílet na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí. Povinnosti zaměstnance dodržovat dané předpisů pro bezpečnost práce.

 

§ 108 Účast zaměstnanců na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

1, 2, 5 - Obsahuje právo zaměstnance se účastnit na řešení otázek souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci. Povinnost zaměstnavatele umožnit odborové organizaci nebo zástupci zaměstnanců jednání týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nebo jim poskytnout informace o takovém jednání. Vyslechnout jejich informace, připomínky, návrhy a přijetí opatření. Projednávat ze zaměstnanci opatření týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. A povinnost zaměstnavatele organizovat nejméně jednou v roce prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích.

Zajištění dalších podmínek BOZP 309/2006 Sb.

Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení

(1) Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány. Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být:

a) vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy

(1) Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci:

e) na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně bez dohledu dalšího zaměstnance, pokud jejich ochranu nezajistí jinak

Bezpečnostní značky, značení a signály

(1) Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi zaměstnance. Bezpečnostní značky, značení a signály mohou být zejména obrazové, zvukové nebo světelné.


Tokoz

www.tokoz.cz home | produkty | Safety Series | ke stažení | reference | kontakty